Betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in veilige én vitale buurten. Dat is de gezamenlijke ambitie van gemeente, woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP).

Woensdag 10 maart ondertekenden wij samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de andere Bossche corporaties BrabantWonen, Mooiland en JOOST en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) de Meerjarige Prestatieafspraken voor de periode 2021-2025. Met ondertekening van deze prestatieafspraken geven we invulling aan een aantal belangrijke opgaves uit de gemeentelijke Woonvisie.

Hieronder op de foto alle betrokken partijen. Van links naar rechts: wethouder Roy Geers (gemeente ’s-Hertogenbosch), Harrie Windmüller (BrabantWonen), Mohamed Acharki (Zayaz), Rob Dekker (JOOST op bouwlocatie Seringenstraat in Rosmalen), Elly Pansier (Mooiland) en Diny Peters – Van Gorp (Stedelijk Huurders Platform).

Drie kerndoelen gebiedsgericht aanpakken
Om onze ambitie te realiseren stellen we gezamenlijk drie kerndoelen:

  • Meer mensen goed huisvesten
  • Draagkracht en weerbaarheid van buurten versterken
  • Werken aan duurzaam en gezond wonen.

Deze stedelijke opgaven worden op het niveau van buurten concreet; daar ontmoeten ze elkaar. Daarom pakken de partijen de stedelijke opgaven de komende jaren steeds meer aan vanuit het perspectief van de buurt. Zoals bijvoorbeeld al gebeurt in de Gestelse buurt.

Meer mensen goed huisvesten
Om ervoor te zorgen dat mensen sneller een woning vinden die bij hun wensen en portemonnee past, werken de partijen aan diverse woonoplossingen voor allerlei doelgroepen. Wethouder Geers: "Er wordt de komende jaren flink gebouwd: méér dan 3.150 sociale huurwoningen in 10 jaar tijd. Voor veel van die woningen hebben we al locaties in beeld." Flexibele woningen bieden een tijdelijke aanvulling op bestaande buurten. En met bijvoorbeeld de verhuisregeling voor 65+ers en wijziging van het seniorenlabel wordt ingezet op het stimuleren van doorstroming en evenwichtige slaagkansen.

Draagkracht en weerbaarheid van buurten versterken
Daarnaast is er oog voor de kwaliteit van wonen. Diny Peters, voorzitter SHP: "Alle huurders moeten goed kunnen wonen. In een woonomgeving waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar ze er op kunnen vertrouwen dat problemen in de buurt aangepakt worden. En waar rekening gehouden wordt met de belangen van de huidige en van de toekomstige huurders." De ene buurt kan iets anders nodig hebben dan de andere. Daarom wordt er op buurtniveau samengewerkt en keuzes gemaakt. Netwerkpartners zorgen voor goede begeleiding- en zorg voor de mensen die dat nodig hebben, zoals bijvoorbeeld met Thuis in de Wijk. En wonen en zorg wordt met elkaar verbonden in de ontwikkeling van verschillende woonzorgconcepten, zoals het tweede hostel en housing first.

Werken aan duurzaam en gezond wonen
In het Duurzaamheidsakkoord spraken de woonpartners af hoe ze werken aan geheel duurzame woonwijken in 2050. Deze afspraken staan nog altijd als een huis. Op onderdelen doen ze er een schepje bovenop. Duurzaamheid wordt nog nadrukkelijker verbonden aan de sociale opgave: samen met bewoners ontstaat er een groter effect. Verduurzaming is meer dan alleen het energiezuiniger maken van woningen. Het gaat ook om een duurzame woonomgeving, bijdragen aan meer leef- en woongenot en een betere gezondheid. Daarbij mag de betaalbaarheid van het wonen niet in het gedrang komen.

Samen kunnen we meer
Werken aan goed en betaalbaar wonen in sterke wijken is een opgave die geen van de partners alleen kan. 'Samen kunnen we meer' is dan ook het vertrekpunt voor deze meerjarige prestatieafspraken. Goede samenwerking is nodig om invulling te geven aan de opgaves waar ze de komende jaren samen voor staan. Mohamed Acharki, bestuurder Zayaz en voorzitter van de Bossche Woningcorporaties: "Ook onze maatschappelijke partners en private partners, zoals projectontwikkelaars en aannemers, hebben we hard nodig. Waar nodig en mogelijk voeren we breder overleg en slaan we bruggen: tussen organisaties, geldstromen en bestuurlijke portefeuilles. We doen dit opgavegericht: met focus, energie en betrokkenheid."

Bekijk hier ook het artikel dat in het Brabants Dagblad verscheen over deze afspraken.

Hieronder vind je alle relevante documenten: