Flexwonen in Noordoosthoek met een blijvende waarde voor mens, gebied en natuur

De gemeente en woningcorporatie Zayaz hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van flexwoningen op de locatie Noordoosthoek in de Groote Wielen. In dit onderzoek zijn intensieve gesprekken gevoerd met onder meer woningzoekenden en omwonenden. Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek "Geleidelijk Wonen", hebben het bestuur van Zayaz en het college van B&W groen licht gegeven om het gebiedsconcept nu uit te gaan werken en voorbereidingen te treffen om de flexwoningen te realiseren in 2022. Een belangrijke stap om de enorme krapte op de huizenmarkt enigszins te verlichten. Een grote groep woningzoekenden kan op deze manier snel een thuis geboden worden in een nieuwe fijne woonbuurt.

Wethouder Geers: "Ik ben erg tevreden met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. We hebben tijdens de participatie goed geluisterd naar de geluiden uit de wijk en die van toekomstige bewoners. Dit heeft ons geholpen en uitgedaagd om tot een innovatief gebiedsconcept te komen dat veel breder gedragen wordt. Hiermee brengen we wonen en samenleven bij elkaar en maken we tegelijkertijd werk van het verlichten van de enorme druk op de woningmarkt."

Groen en gemeenschappelijk wonen op woonerven met eigen woonsfeer
Het gebiedsconcept gaat uit van de realisatie van 220-250 flexwoningen in de Noordoosthoek voor een periode van maximaal 15 jaar. Kleinschalige woonerven – zo'n tien in totaal –met elk een eigen identiteit komen centraal te staan als kern van een ongedwongen gemeenschap. De flexwoningen komen te liggen in een groene omgeving, denk aan een buurtmoestuin, boomgaard, voedselbos, een parkzone en gemeenschappelijk groen rondom de huizen. De woningen zijn van hout, modulair, circulair en klimaatbestendig. Sociale binding tussen de bewoners onderling en met de wijk zijn belangrijk. Zo kunnen bewoners een rol spelen in het beheer van hun eigen erf, voorzieningen delen als ze dit willen en krijgen ze keuzemogelijkheden als het gaat om uitstraling, afwerkingsniveau en indeling van de woningen. Het groen en de infrastructuur wordt al direct aangelegd en zijn blijvend van aard zodat deze ook geschikt zijn voor permanente woningbouw.

Een thuis voor mix aan doelgroepen
De vernieuwende woonvormen maken we bereikbaar voor een grote groep woningzoekenden. Dit kunnen verschillende doelgroepen zijn zoals (her)starters, kleine of éénoudergezinnen en senioren. Van belang is dat deze manier van wonen en (samen) leven de bewoners aanspreekt en woningzoekenden hiervoor bewust kiezen. Mettertijd worden de woningen geadverteerd op WoonService Regionaal, maar inschrijfduur zal niet het enige criterium zijn. Ingeschreven staan bij WoonService is wel een voorwaarde.
"We merken dat de woonbehoefte van mensen diverser wordt. De vraag naar andere woonvormen dan een rijtjeshuis of standaard appartement groeit. Dat maken we met deze ontwikkeling voor een grotere groep bereikbaar," vertelt Acharki, bestuurder bij Zayaz. "Het gaat niet alleen om een woning. Maar ook om onderdeel willen zijn van een gemeenschap. En daar een bijdrage aan willen leveren. We zoeken naar een methode waarbij de nieuwe bewoner als het ware 'solliciteert'."

Flexwonen als nieuwe manier van gebiedsontwikkeling
De flexwoningen - duurzaam en verplaatsbaar - zijn tegelijk het startpunt van de ontwikkeling van de Noordoosthoek. De aanleg van het groen, en de infrastructuur zijn niet alleen bestemd voor de flexwoningen maar straks ook voor de permanente woningen. De flexwoningen zijn dus te gast en worden binnen de periode van 15 jaar verplaatst naar een andere plek in de Noordoosthoek van de Groote Wielen (of elders in 's-Hertogenbosch). De bewoners verhuizen mee als ze dat willen. Hen wordt de mogelijkheid geboden om in de woning te blijven wonen ook als deze op termijn naar een nieuwe plek verhuist. Omdat de buren ook mee kunnen verhuizen, hoeven ze geen afscheid van elkaar te nemen. Alleen de locatie van het complete erf wijzigt. Met deze nieuwe manier van gebiedsontwikkeling verandert het woongebied geleidelijk en is er geen harde scheiding meer tussen tijdelijke en permanente bebouwing. Daarbij kunnen mogelijk ook enkele woonclusters op de eerste locatie blijven staan. Met de flexwoningen wordt dus ruimtelijk en sociaal meerwaarde gecreëerd voor de toekomst van de Noordoosthoek.

Het vervolg

De komende periode wordt het gebiedsconcept voor de flexwoningen in de Noordoosthoek verder uitgewerkt naar een concreet verkavelingsplan. Daarnaast wordt er een bestemmingsplan Noordoosthoek in procedure gebracht. Bij beide stappen vindt participatie plaats. Na het succesvol doorlopen van de ruimtelijke ordeningsprocedure wordt in 2022 gestart met de realisatie van de flexwoningen.

Meer informatie over de flexwoningen leest u op de website gemeente 's-Hertogenbosch