Bestuur en toezicht

Sarie Sleenhof

Zayaz heeft één bestuurder en een Raad van Commissarissen
De bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de bestuurder zich aan de doelstellingen van Zayaz houdt En oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur, de werking van de interne controle en het risicomanagement. Bovendien is de Raad van Commissarissen adviseur én formele werkgever van het bestuur.

De Raad heeft vier commissies samengesteld die diverse belangrijke onderwerpen grondig bespreken
Dit zijn de remuneratiecommissie, de auditcommissie, de vastgoedcommissie en de commissie maatschappelijk presteren. 

Wij belonen onze bestuurder en Raad van Commissarissen volgens de Wet Normering Topinkomens
Deze wet legt de maximale vergoeding vast voor functionarissen in de publieke en semipublieke sector. Voor woningcorporaties worden die maxima bepaald op basis van het aantal inwoners in haar werkgebied en het aantal verhuureenheden dat de corporatie in eigendom of beheer heeft. De vergoedingen van onze bestuurder en commissarissen blijven ruim binnen de normen. In het jaarverslag wordt hier uitvoerig op ingegaan. 

Eens per 4 jaar is er een visitatie
Daarmee wordt de maatschappelijke prestatie van individuele woningcorporaties getoetst en beoordeeld. 
Deze vierjaarlijkse visitatie is een onderdeel van de governancecode.
Lees meer over de visitatie bij Zayaz

 

Contact met Zayaz