Onze bestuurder

Zayaz heeft een bestuur, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De keuzes die het bestuur maakt, moeten in lijn zijn met de statuten en reglementen. De bestuurder is hiervoor eindverantwoordelijk. Hij heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om onze governancewijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op onze organisatie.

Wie is onze bestuurder?

Sinds 1 november 2012 is Mohamed Acharki bestuurder bij Zayaz. Zijn tweede bestuurstermijn eindigde op 31 oktober 2020. Eind 2019 startte de Raad van Commissarissen een evaluatie van deze termijn.

Uit de gesprekken die toen werden gevoerd met de ondernemingsraad, de huurderbelangenvereniging en externe netwerkpartners, kwam een positief beeld naar voren. Dit leidde tot een herbenoeming voor 4 jaar, met ingang van 1 november 2020.

Foto: Ingrid Joppe

Beloning

In de tabel hieronder staat hoeveel onze bestuurder verdient. De bedragen hebben betrekking op het bestuursjaar 2020, en vallen binnen de normen die de Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt voor de maximumsalarissen van corporatiebestuurders.

Soort beloning Bedrag
Salaris (incl. vakantiegeld) € 157.179
Werkgeversdeel pensioenlasten € 23.866
Fiscale bijtelling auto € 4.788
Totaal: € 185.951